Regulamin serwisu

I. Słowniczek

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Cena - cena Towaru wraz z obowiązującym podatkiem od towarów i usług (VAT) nie uwzględniająca kosztów dostawy Towaru.

Dodatki - elementy wyposażenia wnętrz takie jak akcesoria łazienkowe, dekoracje, dywany, pudła, gazetniki, naczynia, sztućce, akcesoria kuchenne, elementy oświetlenia, tekstylia itp.

Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Użytkownikowi przez Sprzedawcę Towaru określonego w zamówieniu, za pośrednictwem Dostawcy (o ile taka forma dostarczenia Towaru jest możliwa u Sprzedawcy) lub odbiór w sklepie stacjonarnym (salonie) Sprzedawcy, który oferuje odbiór w salonie.

Dostawca - oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostaw Towarów - firmę kurierską, operatora skrzynek pocztowych (paczkomat).

E-raty - forma płatności za pośrednictwem instytucji kredytowych udzielających kredytów konsumenckich. E-raty dostępne są u Sprzedawców, którzy umożliwiają sposób płatności w postaci e-rat.

Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Użytkownika podczas Rejestracji w Serwisie wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Użytkownika w Serwisie.

Konsument - osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto - część Serwisu, w ramach której Użytkownik może korzystać z wybranych funkcjonalności wskazanych w Regulaminie.

Meble - biurka, stoły biurowe, regały, komody, łóżka, stelaże do łóżek, krzesła obrotowe, stoły, krzesła, zestawy mebli kuchennych, zestawy mebli do sypialni, kufry, szafki, lustra, szafki na buty, ławy, stoliki okolicznościowe, szafki nocne, szafki RTV, materace, szafy, kanapy, narożniki, sofy, łóżka tapicerowane fotele, tapczany, wersalki, pufy, zestawy wypoczynkowe, szafy wraz z wyposażeniem dodatkowym, meblościanki, szafy modułowe, nadstawki, toaletki, panele ścienne, wieszaki, półki, witryny itp. prezentowane w Serwisie.

Newsletter - udostępniana przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu informacja handlowa przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku Usługodawcy.

Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.

Regulamin - niniejszy regulamin.

Rejestracja - jednorazowa czynność, polegająca na założeniu Konta Użytkownika, dokonana samodzielnie przez Użytkownika, z wykorzystaniem narzędzi udostępnionych w Serwisie.

Rezerwacja - oświadczenie woli Użytkownika, składane za pośrednictwem Serwisu zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży w oznaczonym czasie oraz w sklepie stacjonarnym (salonie) Sprzedawcy oferującego usługę „Odbierz za godzinę”, określające rodzaj i liczbę Towaru.

Serwis - serwis znajdujący się w sieci Internet pod adresem www.gmyrex.pl oraz wszystkie funkcje i narzędzia udostępniane przez ten serwis.

Sklep Internetowy - funkcjonalność Serwisu, za pośrednictwem której Użytkownik może złożyć Zamówienie.

Sprzedawca - Usługodawca lub przedsiębiorca współpracujący z Usługodawcą oferujący towary z oferty Gmyrex korzystający z funkcjonalności i zasobów Serwisu w celu zaproszenia Użytkowników do zawarcia umowy sprzedaży.

Towar - Dodatki oferowane przez Usługodawcę oraz Dodatki i Meble oferowane przez przedsiębiorców współpracujących z Usługodawcą oferujących towary z oferty Gmyrex. Towar jest fabrycznie nowy.

Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Użytkownikiem a Sprzedawcą.

Usługi - świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników usługi nieodpłatne oraz usługi dodatkowe w zakresie umowy sprzedaży (np. wniesienie) świadczone przez przedsiębiorców współpracujących z Usługodawcą oferujących towary z oferty Gmyrex.

Ustawa - ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827 z póź. zm.).

Użytkownik - osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, która korzysta lub zamierza korzystać z Serwisu.

Zamówienie - oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość w Sklepie Internetowym lub za pośrednictwem Infolinii BOK.

II. Postanowienia ogólne

 1. Serwis działający pod adresem  www.gmyrex.pl prowadzony jest przez " Gmyrex Producent Mebli Artur Gmyrek " z siedzibą w Widaczowie, adres Widaczów 1 , 37-232 Jawornik Polski, e-mail: kontakt@gmyrex.pl nr telefonu +48 16 65 14 190 , kom. 693257347

 2. Do prawidłowego korzystania z Serwisu niezbędne jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu.

 3. Usługodawca zobowiązuje się do świadczeń na rzecz Użytkownika w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.

 4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Użytkownika formularza rejestracyjnego albo każdorazowo z chwilą korzystania Użytkownika z Serwisu (w przypadku braku Rejestracji i zalogowania). W obu przypadkach umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.

 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji w Serwisie, w szczególności w trakcie korzystania z usług Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa Serwisu.

 6. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw przysługujących Konsumentom na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Ustawy oraz Kodeksu Cywilnego.

III. Warunki techniczne

 1. Serwis jest przystosowany do eksploatacji przy zastosowaniu w pełni zainstalowanych przeglądarek Mozilla Firefox w wersji 3.6 lub wyższej oraz Microsoft Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej na komputerze kompatybilnym ze standardem IBM PC, pracującym pod systemem operacyjnym Windows lub Linux z dostępem do Internetu. Serwis jest zoptymalizowany do oglądania przy rozdzielczości ekranu 1024x768 punktów, z włączeniem w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

 2. Użytkownik ma zakaz wykorzystywania Serwisu do dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.

IV. Ochrona praw autorskich

 1. Wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do jakichkolwiek elementów Serwisu (tekstowych, graficznych, układu strony, itp.), za wyjątkiem niektórych logotypów i zdjęć prezentowanych w serwisie w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich, są zastrzeżone. Serwis oraz wszystkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U.z 2016, poz. 880) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).

 2. Oznaczenie www.brw.pl wraz z sub-domenami oraz inne znaki towarowe używane na stronach są znakami chronionymi przepisami ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej (tj. Dz.U. z 2017 poz. 776) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm..

V. Obowiązki Użytkownika

Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, m.in. poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, z poszanowaniem dóbr osobistych innych Użytkowników, Usługodawcy i podmiotów trzecich oraz z poszanowaniem wszelkich przysługujących im praw.

VI. Odpowiedzialność w zakresie funkcjonowania Serwisu

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług świadczonych w ramach Serwisu, jeżeli jest to spowodowane przez podmioty trzecie, w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej.

 2. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie sprzętem komputerowym lub urządzeniem końcowym oraz systemem teleinformatycznym lub telekomunikacyjnym, a Serwisem.

 3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność tak jak za własne działania lub zaniechania za działania lub zaniechania innego podmiotu, któremu umożliwia korzystanie z Serwisu za pośrednictwem własnego Konta.

 4. Usługodawca zastrzega możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Serwisu z uwagi na konieczność prac technicznych (np. konserwacji, przeglądu lub rozbudowy) w przypadku, gdy nie naruszy to praw Użytkownika.

 5. Usługodawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną. W przypadku umów zawieranych z Użytkownikami będącymi przedsiębiorcami Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Użytkownika będącego przedsiębiorcą.

 6. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy sprzedaży. W przypadku umów zawieranych z Użytkownikami będącymi przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Użytkownika będącego przedsiębiorcą.

VII. Usługi nieodpłatne

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:

  1. Prowadzenie Konta Użytkownika;

  2. Formularz kontaktowy;

  3. Newsletter;

  4. Zamieszczanie opinii;

  5. Informacja o towarach oferowanych przez Sprzedawców;

  6. Umożliwienie zakupu Towaru w ramach e-pasażu (Usługa e-pasażu).

  7. Zgłaszanie reklamacji (wyłącznie dla Użytkowników zalogowanych posiadających Konto Użytkownika) i sprawdzanie ich statusu,

  8. Live Chat

  9. Formularz zwrotów (wyłącznie dla Użytkowników zalogowanych posiadających Konto Użytkownika)

 2. Usługi nieodpłatne świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. 

 3. Usługa Prowadzenie Konta Użytkownika dostępna jest po dokonaniu Rejestracji i polega na udostępnieniu Użytkownikowi dedykowanego panelu w ramach serwisu 

 4. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Serwisu wiadomości do Usługodawcy.

 5. Rezygnacja z usługi Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Usługodawcy.

 6. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Usługodawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Usługodawcy. Newsletter przesyłany jest przez Usługodawcę do wszystkich Użytkowników, którzy dokonali subskrypcji.

 7. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem linku zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter.

 8. Usługa Zamieszczanie opinii polega na umożliwieniu przez Usługodawcę Użytkownikom publikacji na stronie internetowej Serwisu wypowiedzi Użytkownika dotyczących Towarów.

 9. Rezygnacja z usługi Zamieszczanie opinii możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania treści przez Użytkownika na stronie internetowej Serwisu.

 10. Usługa Informacja o towarach oferowanych przez Sprzedawców polega na umożliwieniu przez Usługodawcę Użytkownikom uzyskania informacji o Towarze oferowanym przez Sprzedawców.

 11. Rezygnacja z usługi Informacja o towarach oferowanych przez Sprzedawców możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu korzystania z usługi.

 12. Usługa e-pasażu polega na możliwości nabywania przez Użytkowników Towaru od Sprzedawców oferujących Towary w Sklepie Internetowym.

 13. Rezygnacja z usługi e - pasażu możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu korzystania z usługi.

 14. Usługa Zgłaszanie reklamacji i sprawdzanie ich statusu polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Serwisu reklamacji Towaru nabytego w Sklepie Internetowym oraz uzyskiwaniu informacji i statusie zgłoszonej reklamacji. Usługa zgłoszenia reklamacji dostępna jest dla Użytkowników zalogowanych, posiadających Konto Użytkownika. 

 15. Rezygnacja z usługi Zgłaszanie reklamacji i sprawdzanie ich statusu możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu korzystania z usługi.

 16. Usługa Live chat polega na umożliwieniu użytkownikowi prowadzenia czatu z Konsultantem w zakresie oferty Sprzedawców oraz informacji o sposobie składania zamówień.

 17. Rezygnacja z usługi Live chat możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu korzystania z usługi.

 18. Rozmowy z Użytkownikiem prowadzone za pośrednictwem czat są rejestrowane i archiwizowane w celach informacyjnych i dowodowych. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na archiwizowanie tych rozmów powinien przerwać korzystanie z czat.

 19. Usługa Formularz zwrotów polega na przekazaniu Usługodawcy żądania zgłoszenia Sprzedawcy oświadczenia o zwrocie towaru w ramach uprawnienia odstąpienia od umowy sprzedaży. Zgłoszenie takie możliwe jest wyłącznie dla Towarów nabytych przez Użytkowników korzystających w chwili zakupu z Usługi Prowadzenia Konta Użytkownika.

 20. Rezygnacja z usługi Formularz zwrotów, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania żądań do Usługodawcy.

 21. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta i usług nieodpłatnych, w przypadku naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu. Zablokowanie dostępu do Konta i usług nieodpłatnych z przyczyn wskazanych powyżej trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta i usług nieodpłatnych. Usługodawca powiadomi Użytkownika o zablokowaniu dostępu do Konta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.

VIII. Odpowiedzialność za zamieszczane treści

 1. Zamieszczając treści oraz udostępniając je Użytkownik dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści.

 2. Usługodawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.

 3. Zabronione jest zamieszczanie przez Użytkowników w ramach korzystania z usług nieodpłatnych treści o charakterze bezprawnym, danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej;

 4. Usługodawca. ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez Użytkowników treści pod warunkiem otrzymania powiadomienia o ich bezprawności zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 5. W przypadku otrzymania powiadomienia o bezprawności zamieszczonych treści, Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania wypowiedzi zamieszczanych przez Użytkowników, w szczególności w odniesieniu do treści nieodpowiednich lub takich, które mogą stanowić naruszenie obowiązujących przepisów prawa, gdy na postawie zgłoszeń osób trzecich albo odpowiednich organów uznano, że mogą one stanowić naruszenie obowiązujących przepisów prawa.

 6. Poprzez udzielenie wypowiedzi, w tym jej umieszczenie w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Usługodawcę umieszczonych przez niego treści w ramach Serwisu

 7. Usługodawca nie ma obowiązku publikowania treści zamieszczanych przez Użytkowników w szczególności w przypadku, gdy są to treści nieodpowiednie, godzą w interes Usługodawcy lub takie, które mogą stanowić naruszenie obowiązujących przepisów prawa.

IX. Zgłaszanie naruszeń

 1. Jeżeli treści publikowane na stronie internetowej Serwisu naruszają dobra osobiste Użytkownika lub innej osoby lub podmiotu, mogą oni powiadomić Usługodawcę o potencjalnym naruszeniu wysyłając zgłoszenie na adres poczty elektronicznej: 

 2. Po otrzymaniu zgłoszenia o potencjalnym naruszeniu, Usługodawca podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze strony internetowej serwisu treści będących przyczyną naruszenia.

X. Ochrona danych osobowych

 1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”) oraz zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem korzystania z Serwisu i zawarcia umowy.

 3. Usługodawca jest administratorem danych osobowych Użytkowników korzystających z usług serwisu, o których mowa w pkt VII.1 Regulaminu, a także w przypadku gdy Użytkownik nabywa Towar, którego sprzedawcą jest Usługodawca. Usługodawca wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym Użytkownik może się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez Formularz kontaktowy pisemnie na adres siedziby Usługodawcy.

 4. Administratorami danych osobowych Użytkownika, który zamawia Towary lub realizuje umowę sprzedaży zawartą ze Sprzedawcą są: Usługodawca w zakresie, w jakim jest to niezbędne do umożliwienia złożenia zamówienia Towaru i wykonania umowy sprzedaży zawartej przez Użytkownika ze Sprzedawcą, w tym skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży; Operator płatności w zakresie, w jakim jest to niezbędne do umożliwienia Użytkownikowi dokonania płatności za pomocą narzędzi udostępnianych przez Operatora płatności; oraz Sprzedawca w zakresie, w jakim jest to niezbędne do umożliwienia Użytkownikowi zawarcia i wykonywania umowy sprzedaży Towaru. Każdy z administratorów wskazanych powyżej jest uprawniony do samodzielnego przetwarzania danych osobowych Użytkownika w związku z wykonywaniem usługi o której mowa w pkt VII.1.e), usługi Operatora płatności lub umowy sprzedaży Użytkownika ze Sprzedawcą.

 5. W przypadku zakupu Towaru dane osobowe Użytkownika, względem których Usługodawca jest administratorem, są udostępniane Sprzedawcy innemu niż Usługodawca celem zawarcia - na żądanie Użytkownika - umowy i wykonania umowy sprzedaży Towarów w Sklepie Internetowym zawartej miedzy Użytkownikiem a Sprzedawcą w związku ze świadczeniem przez Usługodawcę usługi, o której mowa w pkt VII.1.f) oraz celem zgłoszenia Sprzedawcy oświadczenia o zwrocie towaru (odstąpienie od umowy sprzedaży) w ramach usługi, o której mowa w pkt VII.1.i) .

 6. Dane Osobowe Użytkowników, względem których Usługodawca jest administratorem, są udostępniane Operatorowi Płatności celem umożliwienia Użytkownikowi uiszczenia płatności na rzecz Sprzedawcy za zamówiony Towar.

 7. Operator płatności oraz Sprzedawcy, do których ma zastosowanie RODO, po uzyskaniu od Usługodawcy danych osobowych Użytkowników nabywających w sklepie internetowym Towary, są zobowiązani spełnić wobec nich wszelkie obowiązki wynikające z tego rozporządzenia i innych przepisów prawa, w tym zapewnić im realizację przysługujących im uprawnień.

 8. Dane osobowe podane przez Użytkownika będą przetwarzane przez Usługodawcę w następujących celach:

  1. w celu korzystania z Serwisu na podstawie zainteresowania Użytkownika ofertą Usługodawcy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

  2. w celu wykonania obowiązku prawnego, jeżeli taki obowiązek zostanie nałożony na Usługodawcę (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);

  3. w celach analitycznych, np. w celu doboru usług do potrzeb Użytkowników; optymalizacji produktów i usług na podstawie zgłaszanych uwag, zainteresowania Użytkowników, logów technicznych aplikacji; w celu optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługowych, w tym reklamacji, co jest prawnie uzasadnionym interesem Usługodawcy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

  4. w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Usługodawcy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Usługodawcy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

 1. w celu badania satysfakcji Użytkowników i określania jakości usług Usługodawcy, co jest jego prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

w celu oferowania Użytkownikom bezpośrednio produktów i usług (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem potrzeb Użytkowników z wykorzystaniem profilowania, co jest prawnie uzasadnionym interesem Usługodawcy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

 1. Usługodawca przetwarza następujące kategorie danych:

  1. podstawowe dane identyfikacyjne i dotyczące zamieszkania;

  2. dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne;

  3. elektroniczne dane identyfikacyjne i dane lokalizacyjne;

  4. dane uzyskane dzięki korzystaniu z technologii;

  5. nagrania dźwięku.

 2. Usługodawca może udostępniać dane osobowe swoim podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzysta przy przetwarzaniu danych.

 3. Usługodawca nie przekazuje danych osobowych Użytkowników poza terytorium Polski.

 4. Dane osobowe pozyskane w celu korzystania z Serwisu lub w celu zawarcia umowy są przechowywane przez okres korzystania z Serwisu lub okres niezbędny do zawarcia i wykonania umowy. W przypadku zawarcia umowy dane osobowe Użytkowników są przetwarzane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy.

 5. Podstawowe dane kontaktowe są przechowywane przez Usługodawcę dla potrzeb marketingu bezpośredniego do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem takiego przetwarzania lub cofnięcia zgody, jeśli przetwarzanie danych odbywało się na podstawie tzw. zgody marketingowej.

 6. Każdemu Użytkownikowi, który udostępnił swoje dane osobowe, przysługują następujące prawa wynikające z RODO:

  1. prawo dostępu do jego danych oraz otrzymania ich kopii;

  2. prawo do sprostowania (poprawiania) danych;

  3. prawo do usunięcia danych;

  4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych;

  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

  6. prawo do przenoszenia danych;

  7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);

  8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli przetwarzanie danych odbywało się na podstawie zgody; cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

XI. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu

 1. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usuwać niezwłocznie wady lub przerwy w funkcjonowaniu Serwisu, jakie zostały zgłoszone przez Użytkowników.

 2. Użytkownik może powiadomić Usługodawcę o wszelkich wadach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu (Reklamacje).

 3. Użytkownik może zgłaszać Reklamacje na adres e-mail; 

XII. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Użytkownik i Usługodawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 2. Usługodawca wysyła oświadczenie o wypowiedzeniu mowy o świadczenie usług drogą elektroniczną do zarejestrowanego Użytkownika na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas Rejestracji.

 3. Zarejestrowany Użytkownik rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Usługodawcy stosownego oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: 

XIII. Składanie zamówień i rezerwacji

 1. Informacje zawarte w Serwisie nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Użytkowników do zawarcia umowy sprzedaży.

 2. Użytkownik może składać Zamówienia w Sklepie Internetowym oraz telefonicznie za pośrednictwem Infolinii BOK.

 3. Użytkownik może składać Zamówienia w Sklepie Internetowym przez 7 dni w tygodniu całodobowo.

 4. Użytkownik składający Zamówienie w Sklepie Internetowym, kompletuje Zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany oraz dodaje go do "KOSZYKA". Podczas składania Zamówienia wymagane jest uzupełnienie:

  1. nazwy, koloru, i ilości Towaru,

  2. imienia i nazwiska Użytkownika bądź odbiorcy,

  3. wybranego sposobu/ i dokładnego adresu dostawy,

  4. numeru telefonu kontaktowego,

  5. adresu e-mail Użytkownika,

  6. danych niezbędnych do wystawienia faktury.

 5. Przed złożeniem Zamówienia, Użytkownik jest informowany o danych Sprzedawcy o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach (w tym kosztach usług dodatkowych np. transportu), jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.

 6. Złożenie Zamówienia wymaga akceptacji regulaminu serwisu oraz regulaminu sprzedaży Sprzedawcy.

 7. Złożenie Zamówienia stanowi złożenie przez Użytkownika oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia.

 8. Po złożeniu Zamówienia Użytkownik otrzymuje na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej wiadomość od Sprzedawcy informującą o otrzymaniu zamówienia.

 9. Kontakt w sprawie zamówień powinien odbywać się drogą mailową na podanego maila: 

 10. Użytkownik może składać Zamówienia telefonicznie za pośrednictwem Infolinii BOK. Formą zapłaty za zamówienie złożone za pośrednictwem Infolinii BOK jest jedynie karta płatnicza lub przelew bankowy przez zewnętrzny system szybkich płatności (etransfer). Zamówienia telefoniczne nie są możliwe dla Towarów, co do których wymagane jest użycie konfiguratora zamieszczonego na Gmyrek.com.

 11. Użytkownik ma możliwość złożenia Zamówienia za pośrednictwem telefonu dzwoniąc na numer +48 693257347. W takim przypadku Użytkownik podaje Konsultantowi nazwę towaru spośród towarów znajdujących się na stronie 

 12. Każdorazowo podczas składania przez Użytkownika Zamówienia telefonicznie za pośrednictwem Infolinii BOK, Konsultant informuje Użytkownika o danych Sprzedawcy, z którym zostanie zawarta Umowa sprzedaży, o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach (w tym kosztach usług dodatkowych np. transportu), jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, a także przekazuje inne informacje wymagane przepisami prawa. Następnie na podany adres poczty elektronicznej Użytkownik otrzymuje wiadomość od sprzedawcy o otrzymaniu zamówienia oraz wiadomość z linkiem do strony umożliwiającej dokonanie płatności przez zewnętrzny system szybkich płatności (etransfer).

 13. Bez względu na sposób złożenia Zamówienia (w Sklepie Internetowym lub telefonicznie za pośrednictwem Infolinii BOK), w terminie do 3 dni od dnia otrzymania zamówienia Sprzedawca informuje Użytkownika o akceptacji zamówienia. Wraz z tą informacją Użytkownik otrzymuje treść regulaminu serwisu, regulaminu sprzedaży Sprzedawcy, wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz inne informacje wymagane przepisami prawa.

 14. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Użytkownika wiadomości o akceptacji zamówienia. 

 15. Jeżeli zamówienie nie może zostać zrealizowane przez Sprzedawcę, Sprzedawca zawiadamia o tym Użytkownika przesyłając mu wiadomość na adres poczty elektronicznej z informacją o odmowie realizacji zamówienia oraz przyczynie tej odmowy.

 16. W przypadku Zamówień składanych w Sklepie Internetowym przez Użytkowników nie posiadających Konta Użytkownika Użytkownik wraz wiadomością o otrzymaniu przez Sprzedawcę zamówienia otrzyma na podany adres poczty elektronicznej e-mail weryfikacyjny zawierający link, który należy kliknąć celem potwierdzenia prawidłowości adresu poczty elektronicznej podanego przez Użytkownika. Jeżeli w ciągu 48 godzin od otrzymania e-maila weryfikującego Użytkownik nie potwierdzi podanego adresu poczty elektronicznej Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji.

 17. W przypadku niektórych Towarów istnieje opcja „Odbierz za godzinę”. „Odbierz za godzinę” oznacza Rezerwację Towaru w salonie stacjonarnym Sprzedawcy oferującego usługę „odbierz za godzinę”. Rezerwacja Towaru nie jest możliwa za pośrednictwem Infolinii BOK.

 18. Sprzedawca oferujący usługę „odbierz za godzinę” zobowiązuje się do zagwarantowania dostępności zarezerwowanego Towaru przez godzinę od złożenia przez Użytkownika rezerwacji celem podjęcia rokowań z Użytkownikiem w salonie stacjonarnym. Złożenie Rezerwacji jest potwierdzane drogą mailową na wskazany przez Użytkownika podczas dokonywania Rezerwacji adres poczty elektronicznej.

 19. Do czasu otrzymania przez Użytkownika wiadomości od Sprzedawcy, o której mowa w pkt. XIII.11, Użytkownik może anulować zamówienie. W tym celu Użytkownik powinien wysłać wiadomość na adres 

Szczegóły dotyczące realizacji Zmówienia podane są w regulaminie Sprzedaży Sprzedawcy, do którego link udostępniony jest przed złożeniem Zamówienia.

XIV. Płatności

 1. Ceny na stronie internetowej Serwisu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto, wyrażone w złotych polskich (PLN) i mają wliczoną opłatę KGO. Podane ceny nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Użytkownik będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Użytkownik będzie poinformowany przy składaniu zamówienia i wyborze sposobu Dostawy.

 2. Najpóźniej na początku składania zamówienia Użytkownik jest informowany dostępnych sposobach płatności.

 3. Użytkownik może wybrać następujące formy płatności w zależności od formy odbioru Towaru, jaka jest możliwa u danego Sprzedawcy:

  1. dostawa kurierem

   1. płatność za pobraniem

   2. karta płatnicza lub przelew bankowy przez zewnętrzny system szybkich płatności (etransfer)

  2. odbiór w Salonie

   1. gotówka

   2. e-raty (w przypadku Sprzedawców, u których możliwa jest usługa e-raty)

  3. dowóz do domu/mieszkania

   1. gotówka

  4. paczkomat

   1. karta płatnicza lub przelew bankowy przez zewnętrzny system szybkich płatności (etransfer).

 4. Obsługę szybkich płatności (etransfer) za pośrednictwem portalu Dotpay obsługuje Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul.Wielickiej 72, 30-552 Kraków.

 5. Sprzedawca, zgodnie z wolą Użytkownika, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy fakturę VAT albo przesyła na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas składania zamówienia.

XV. Dostawa

 1. Sprzedawca informuje Użytkownika o możliwych terminach, sposobach i kosztach Dostawy przez formularz zamówienia.

 2. W przypadku niektórych Sprzedawców, istnieje możliwość zakupu dodatkowej usługi tj. wniesienia zamówionego Towaru, o czym Użytkownik każdorazowo informowany jest w trakcie składania Zamówienia za pośrednictwem komunikatów zamieszczonych w formularzu zamówienia.

 3. Dostawa transportem firmowym odbywa się od poniedziałku do soboty w godzianach 6-22. Po zaplanowaniu trasy, odbiorca zostanie poinformowany o przewidywanym terminie i godzinie dostawy.

 4. Meble zostają wysłane do Konsumenta w większości złożone. Stoły wymagają jedynie samodzielnego dokręcenia nóg, regały wymagają samodzielnego przykręcenia półek drewnianych, zaś krzesła wysyłane są w całości.

XVI. Reklamacje z tytułu umowy sprzedaży

 1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Użytkownika, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

 2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Użytkownikowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku od stwierdzenia wady. Jeżeli kupującym jest Konsument termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Użytkownik może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Użytkownik żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

 3. W przypadku wady Towaru Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

  1. Reklamacje dotyczące jakości lub wad Towarów nabytych od Sprzedawców czy też związane z nienależytym wykonaniem bądź niewykonaniem umowy sprzedaży należy kierować bezpośrednio do Sprzedawcy, od którego nabyto Towar.

  2. O sposobie złożenia reklamacji Sprzedawca informuje Użytkownika przed złożeniem zamówienia w regulaminie sprzedaży Sprzedawcy, do którego udostępnia link. W przypadku Zamówień składanych telefonicznie za pośrednictwem Infolinii BOK informacja o sposobie złożenia reklamacji podawana jest przez Konsultanta.

  3. Do zgłoszonej reklamacji ustosunkujemy się w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia. Warto pamiętać, że ustosunkowanie się do reklamacji to potwierdzenie lub zaprzeczenie jej zasadności. Nie oznacza to jednak, że w tym terminie towar musi zostać przywrócony do stanu zgodności z umową.

  4. W przypadku uznania reklamacji produkt zostanie naprawiony lub wymieniony na pełnowartościowy w terminie do 14 dni, a jeśli będzie to już niemożliwe – zwrócimy pieniądze.

XVII. Konsumenckie prawo odstąpienia od umowy sprzedaży

 1. Użytkownik będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

 2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta.

 3. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy wskazanego w załączniku nr 2 do ustawy o Prawach Konsumenta albo z formularza udostępnionego przez Sprzedawcę w regulaminie sprzedaży.

 4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży umowę uważa się za niezawartą.

 5. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 6. Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży Sprzedawca ma obowiązek zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy Towaru do Konsumenta. Jeżeli Konsument wybrał inny niż najtańszy sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, wówczas Sprzedawca nie jest obowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego kosztów dodatkowych.

 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 8. Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od odstąpienia od Umowy sprzedaży Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

 9. W wypadku odstąpienia Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 12. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do:

  1. umów, w których Towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

  2. umów o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni daną usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego traci on prawo odstąpienia od umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

XVIII. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 2. Chcąc skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń mogą Państwo zwrócić się do instytucji zajmujących się ochroną praw i interesów konsumentów, w szczególności do:

  1. powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów,

  2. wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej (WIIH) oraz ich oddziałów zamiejscowych prowadzących mediację. Mediację prowadzi się ją na wniosek Konsumenta lub z urzędu po wyczerpaniu drogi reklamacyjnej. Mediatorem jest pracownik WIIH. Mediacja jest dobrowolna, co oznacza, że na taki sposób rozwiązania sporu muszą wyrazić zgodę obie strony umowy,

  3. sądów polubownych, w szczególności stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy WIIH (zarówno w stolicach województw, jak i w oddziałach zamiejscowych). Sądy te rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikające z umów sprzedaży produktów i świadczenia usług. Podstawową ich cechą jest dobrowolny charakter. Oznacza to, że sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko wtedy, gdy obie strony wyrażą na to zgodę i poddadzą się jego jurysdykcji, czyli dokonają tzw. zapisu na sąd polubowny. Inicjować postępowanie mogą zarówno Konsument, jak i przedsiębiorca.

 3. Postępowania opisane powyżej są bezpłatne, jedyne koszty mogą się wiązać z koniecznością opłacenia ekspertyz zleconych w sprawie niezależnym rzeczoznawcom.

 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów (dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług) pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami, na szczeblu unijnym (platforma ODR).

XIX. Postanowienia końcowe

 1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również Ustawy o prawach konsumenta, z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r. pozycja 827 z póź. zm.).

 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.08.2018r. i obowiązuje przez czas nieoznaczony. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia, o czym poinformuje prezentując nową wersję Regulaminu na stronie Serwisu na co najmniej siedem dni przed wejściem zmian w życie. Zmiana Regulaminu może być spowodowana w szczególności zmianami ustawodawczymi, rozwojem technologii internetowych, zmianami zasad korzystania z usług (w szczególności zmiana zakresu usług lub wprowadzenie nowych) lub z Serwisu, zmianą sposobów składania zamówień, rezerwacji, płatności, dostaw, reklamacji (w zakresie, w jakim zmiany te wpływają na realizację postanowień Regulaminu). Wszystkie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zawarte przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.

 3. Zmiana danych dotyczących siedziby, adresu, adresu poczty elektronicznej, nr telefonu lub faksu, wysokości kapitału zakładowego i innych danych dotyczących Usługodawcy nie stanowi zmiany Regulaminu.

Logotypy